ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับรายวิชา กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรระดับปริญญาตรี “กรรมฐาน ๑-๔”
วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประชุมแบบออนไลน์ Zoom Meeting ID 4984640486
เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๕๐ น.
Close