สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือวิชาการ

อเหตุกจิต

อเหตุกจิต

รายวิชา พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก “อเหตุกจิต”

โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

https://heyzine.com/flip-book/60563e9676.html

Close