สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือวิชาการ

อกุศลจิต

อกุศลจิต

รายวิชา พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก “อกุศลจิต”

โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

https://heyzine.com/flip-book/87bc18dd51.html

Close