ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๙)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๙)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๙)
โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับรายวิชา กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรระดับปริญญาตรี “กรรมฐาน ๑-๔”
วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประชุมแบบออนไลน์ Zoom Meeting ID 4984640486
เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๕๐ น.
Close