ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานยกร่างข้อบังคับว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิตฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมคณะทำงานยกร่างข้อบังคับว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิตฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมคณะทำงานยกร่างข้อบังคับว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิตฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานยกร่างข้อบังคับว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิต และหลักสูตรควบปริญญาประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ผ่านระบบ ZOOM Video Conference
Close