ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการพัฒนารูปแบบการประชุมและกลั่นกรองข้อมูลสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

คณะกรรมการพัฒนารูปแบบการประชุมและกลั่นกรองข้อมูลสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการประชุมและกลั่นกรองข้อมูลสภาวิชาการ
วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.วทีกพธนีรนตรช รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการประชุมและกลั่นกรองข้อมูลสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ผ่านระบบ ZOOM Vidio Conferrence
Close