สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือวิชาการ

โลกุตตรจิต

โลกุตตรจิต

รายวิชา พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก
“โลกุตตรจิต”
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

https://heyzine.com/flip-book/a5e857bb51.html

Close