ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มทักษะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มทักษะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มทักษะการสอนรายวิชาศาสนาเปรียบเทียบและปรัชญาเบื้องต้น ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Video Conferrence

Close