การประชุมสภาวิชาการ

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2567

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อกรรมการสภาวิชาการ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาวิชาการ ได้กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้นได้มอบหมายให้ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะเลขานุการสภาวิชาการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เลิกประชุมเวลา 15.50 น.

Close