สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือวิชาการ

รูปาวจรจิต

รูปาวจรจิต

พุทธปรัชญาในอภิธรรมฎก “รูปาวจรจิต”

โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

https://heyzine.com/flip-book/95428881f6.html

Close