สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือวิชาการ

เจตสิก “คุณสมบัติของจิต”

เจตสิก "คุณสมบัติของจิต"

พุทธปรัชญาในอภิธรรมฎก เจตสิก “คุณสมบัติของจิต”

โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

https://heyzine.com/flip-book/d57bdf1719.html

Close