ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

“ประชุมผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗”
วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมประจำคณะมนุษยศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซนเอ มจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Close