การประชุมสภาวิชาการ

ประชุมสภาวิชาการวิสามัญ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ประชุมสภาวิชาการวิสามัญ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา พระธรรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และทำการเปิดประชุมสภาวิชาการวิสามัญ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ผ่านระบบ Zoom Online เนื่องจากติดภารกิจจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม หลังจากนั้นได้มอบหมายให้พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการสภาวิชาการดำเนินการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อมา พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้มานั่งเป็นประธานในที่ประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เลิกประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น.

Close