ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารสภาวิชาการ คร้งที่ ๔/๒๕๖๗ ผ่านห้อง Zoom Vedio Conferrence
Close