ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง มจร กับสถาบันหรีอองค์กรภายในประเทศ คร้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผ่านห้อง Zoom Video Conference สำหรับวันนี้มีร่าง MOU เข้าพิจารณา ๓ ฉบับ
Close