การประชุมสภาวิชาการ

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

# วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ #
# เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี วังน้อย พระนครศรีอยุธยา #
# พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เป็นการประชุมแบบออนไซด์เต็มรูปแบบ เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว อธิการบดีได้กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้นได้มอบหมายให้ พระมหาสมบูรณ์ วุฒฺฑิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะเลขานุการสภาวิชาการ ดำเนินการประชุมเป็นลำดับสืบไป ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรเป็นจำนวนมาก
Close