ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวาระพิเศษคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการวิทยาลัย และเลขาคณะ ทุกคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมวาระพิเศษคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการวิทยาลัย และเลขาคณะ ทุกคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานประชุมวาระพิเศษ อธิการบดี คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการวิทยาลัย และเลขาคณะ ทุกคณะส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ผ่านห้อง Zoom Video Conference

Close