ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเวทีวิพากษ์ข้อเสนอ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเวทีวิพากษ์ข้อเสนอ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเวทีวิพากษ์ฯ
วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ผู้อำนวยการกองวิชาการและรศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เข้าร่วมประชุมเวทีวิพากษ์ข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” เป็นนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐ ดำเนินการโดย ๑๓ ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขต้นแบบ ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ๓ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
Close