ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีการ เป็นประธานในการประชุม สภาวิชาการมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น
มีหัวข้อในการประชุมดังนี้
๑. เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
๒. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
๓. เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยสถาบันสมทบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. เรื่อง หลักสูตรที่รับทราบจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ CHE Curriculum Online
๕. เรื่อง การกรอกข้อมูลผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเข้าสู่ทําเนียบผู้ดํารงตําแหน่งทาง วิชาการแห่งชาติ
๖. เรื่อง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๗. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของ รัฐและเอกชน
๘. เรื่อง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๑๐)
๙. เรื่อง ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการ เรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา การสอบคัดเลือก สําหรับ ภาคเรียนการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐. เรื่อง แจ้งข่าวสารผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยสงฆ์ นครน่าน
ประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี
Close