ข่าวประชาสัมพันธ์

พบ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เพื่อขอคำปรึกษาและขอคำแนะนำ

พบ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เพื่อขอคำปรึกษาและขอคำแนะนำ

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารพระราชรัตนโมลี ชั้น ๓ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำ พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ผู้อำนวยการกองวิชาการ และ นายสุชญา ศิริธัญภร รองผู้อำนวยการกองวิชาการ เข้าพบ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เพื่อขอคำปรึกษาและขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โครงการจัดทำวารสารมหาจุฬาวิชาการ เรื่อง “การประชุมเครือข่ายวารสาร มจร เพื่อพัฒนาสู่ระดับชาติและนานาชาติ” ในการนี้ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อที่ทีมงานกองวิชาการจะได้นำมาปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป ขอกราบขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้

Close