ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ผู้อำนวยการกองวิชาการ เป็นประธานประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Video Conference
Close