ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมการประชุมสภาวิชาการสัญจร

ประชุมเตรียมการประชุมสภาวิชาการสัญจร

ประชุมเตรียมการประชุมสภาวิชาการสัญจร
๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระราชวิมลโมลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานประชุมร่วมระหว่างกองวิชาการและวิทยาเขตสุรินทร์เพื่อเตรียมการประชุมสภาวิชาการสัญจร ซึ่งจะจัดในวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ผ่านห้อง ZOOM Video Conference
Close