ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๔)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๔)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๔) โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การจัดทำต้นฉบับรายวิชา กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา รายวิชา กรรมฐาน ๑-๔ หลักสูตรระดับปริญญาตรี วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ประชุมแบบออนไลน์ zoom meeting ID 4984640486 เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๖.๕๐ น.

Close