ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารสภาวิชาการ คร้งที่ ๕/๒๕๖๗ ผ่านห้อง Zoom Video Conference
Close