ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงรูปแบบเอกสารหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงรูปแบบเอกสารหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปรับปรุงรูปแบบเอกสารหลักสูตร (มคอ.๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา และผ่านห้องซูม https://zoom.us/j/4984640486

Close