ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ การประชุมเครือข่ายวารสาร มจร เพื่อพัฒนาสู่ระดับชาติและนานาชาติ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ การประชุมเครือข่ายวารสาร มจร เพื่อพัฒนาสู่ระดับชาติและนานาชาติ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โครงการจัดทำวารสารมหาจุฬาวิชาการ เรื่อง การประชุมเครือข่ายวารสาร มจร เพื่อพัฒนาสู่ระดับชาติและนานาชาติ
วันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) ห้อง ๑๐๒ พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนาและกล่าวให้โอวาท จากนั้นเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๗๒ : การพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อให้อยู่ในฐานเดิมและเข้าสู่ฐานที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานของ TCI” โดย (๑) พระมหาบุญเลิศ อินทปญฺโญ, ศ.ดร. บรรณาธิการวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ (๒) พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. บรรณาธิการวารสาร Journal of International Buddhist Studies (JIBS) (๓) พระครูนิติธรรมบัณฑิต, ดร. บรรณาธิการวารสารนาครทรรศน์และวารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช (๔) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ดำเนินการเสวนาโดย: รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง บรรณาธิการวารสารมหาจุฬาวิชาการ
ในภาคบ่ายรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานวารสารเข้าสู่ฐานนานาชาติ และจรรยาบรรณของการจัดทำวารสาร” โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดย คณะบรรณาธิการวารสารเครือข่าย มจร ๑๐ กลุ่ม พิจารณาเนื้อหาวารสารและข้อมูลเว็บไซต์ของวารสารที่อยู่ในระบบ TCI เพื่อเตรียมเปลี่ยนฐานและเตรียมขึ้นสู่ฐานในระบบ TCI ดังนี้คือ
กลุ่มที่ ๑ พระเมธีวชิรคุณ, รศ.ดร. และคณะบรรณาธิการวารสารบัณฑิตแสงโคมคำ
กลุ่มที่ ๒ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. และคณะบรรณาธิการวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์
กลุ่มที่ ๓ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. และคณะบรรณาธิการวารสาร Journal of International Buddhist Studies (JIBS)
กลุ่มที่ ๔ พระครูนิติธรรมบัณฑิต, ดร. และคณะบรรณาธิการวารสารนาครทรรศน์และวารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มที่ ๕ พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ, ผศ.ดร. และคณะบรรณาธิการวารสารพุทธจิตวิทยา
กลุ่มที่ ๖ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม และคณะบรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์
กลุ่มที่ ๗ ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น และคณะบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
กลุ่มที่ ๘ ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ และคณะบรรณาธิการวารสารวิจยวิชาการ
กลุ่มที่ ๙ ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล และคณะบรรณาธิการวารสารวิชาการธรรมทรรศน์
กลุ่มที่ ๑๐ ผศ.ดร.รัตติยา เหนืออำนาจ และคณะบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ
เวลา ๑๗.๓๐ น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ประธานในพิธีกล่าวปิดการประชุม
Close