การประชุมสภาวิชาการ

ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

วันที่พฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดการประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ โดยในช่วงเช้า คณะกรรมการสภาวิชาการ นำโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ ในสังกัดร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพพระพรหมวชิรโมลี, ป.ธ.๙, ดร. อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง และอดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close