ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและจัดสัมมนาทางวิชาการ วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและจัดสัมมนาทางวิชาการ วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๗ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และจัดสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ประชุมแบบออนไลน์ Zoom Meeting ID 498 464 0486 โดยมีพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ประชุม

Close