ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพ วารสารทางวิชาการ ครั้งที่ ๑

การประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพ วารสารทางวิชาการ ครั้งที่ ๑

การประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพ วารสารทางวิชาการ ครั้งที่ ๑
“การประประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทางกลุ่มสาขาวิชาพระพุทธศาสนา”
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยวารสารมหาจุฬาวิชาการมีผู้เข้าร่วม ๓ ท่าน คือ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง บรรณาธิการ นายสุชญา ศิริธัญภร และพระมหาทรงชัย วิชยเภรี
Close