ข่าวประชาสัมพันธ์

ครั้งที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๑ โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๑ โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๑ วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills)การสอนรายวิชาปรัชญาเบื้องต้นและศาสนาเปรียบเทียบ
(ภาคเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ปรัชญาเบื้องต้น
บรรยายโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.
อธิการบดี
(ภาคบ่าย) เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ศาสนาเปรียบเทียบ
บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Close