ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการและจัดสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการและจัดสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการและจัดสัมมนาทางวิชาการ ของคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๙ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้อง ๓๐๓ อาคารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยธยา

Close