ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารสภาวิชาการ คร้งที่ ๖/๒๕๖๗ ผ่านห้อง Zoom Video Conference
Close