การประชุมสภาวิชาการ

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมวัชรธีราจารย์, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗
# การประชุมสภาวิชาการในครั้งนี้ ได้จัดการประชุมที่ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) ชั้น ๔ ห้อง พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม) ซึ่งเป็นห้องของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #
# เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๙ น. #
Close