ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills)การสอนรายวิชาศาสนาเปรียบเทียบและปรัชญาเบื้องต้น
(ภาคเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ศาสนาเปรียบเทียบ
บรรยายโดย พระปัญญาวัชรบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ภาคบ่าย) เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปรัชญาเบื้องต้น
บรรยายโดย พระพรหมวัชรธีราจารย์,ศ.ดร.
อธิการบดี
Close