ข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือวิชาการ

กรรมฐาน ๑

บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัมมัฏฐาน

กรรมฐาน ๑

บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัมมัฏฐาน

โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์, ดร., รศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ

Close