ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารสภาวิชาการ คร้งที่ ๗/๒๕๖๗ ผ่านห้อง Zoom Video Conference
Close