ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงรูปแบบเอกสารหลักสูตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงรูปแบบเอกสารหลักสูตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปรับปรุงรูปแบบเอกสารหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา และผ่านห้องซูม https://zoom.us/j/4984640486

Close