ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง MOU ภายในประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง MOU ภายในประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง MOU ภายในประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระปัญญาวัชรบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันหรือองค์กรภายในประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ผ่านห้องซูม https://zoom.us/j/4984640486
Close