ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อบังคับฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อบังคับฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อบังคับฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระปัญญาวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ zoom https://zoom.us/j/4984640486
Close