การประชุมสภาวิชาการ

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

# วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #
# กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี โดย พระปัญญาวัชรบัณฑิต, รศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการ ได้จัดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ โดยมีพระพรหมวัชรธีราจารย์, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม #
# เมื่อคณะกรรมการสภาวิชาการมาครบองค์ประชุมแล้ว พระพรหมวัชรธีราจารย์, ศ.ดร. อธิการบดี ได้กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้น พระปัญญาวัชรบัณฑิต, รศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการ ได้นำเข้าสู่วาระการประชุมสภาวิชาการตามลำดับต่อไป #
# เลิกประชุม เวลา ๑๔.๕๐ น. #
Close