ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills)การสอนรายวิชาศาสนาเปรียบเทียบและปรัชญาเบื้องต้น
(ภาคเช้า) เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ศาสนาเปรียบเทียบ
บรรยายโดย พระปัญญาวัชรบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ภาคบ่าย) เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปรัชญาเบื้องต้น
งดบรรยาย
Close