สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

สารนิพนธ์ ประจำปี ๒๕๖๓

 

เลข isbn
ภาษา ไทย
พิมพ์ปี ๒๕๖๓
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๒๐๐ เล่ม
ขนาด ๘ หน้ายก
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือสารนิพนธ์ เล่มนี้ มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๓ ภาค คือ (๑) ภาคภาษาไทย จำนวน ๒๔ บทความ ในขอบข่ายเนื้อหาพระพุทธศาสนา ปรัชญา พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใน ๒ บทความท้าย มีส่วนกล่าวถึงการปฏิบัติงานของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับจิตอาสาพัฒนาช่วยสังคม คือโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา และยังกล่าวถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ (๒) ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ บทความ รวมบทความทั้งสิ้น ๒๕ บทความซึ่งเนื้อหาทั้ง ๒ ภาคดังกล่าวนั้นเป็นบทความทางวิชาการและบทความวิจัย ของท่านผู้บริหาร ราชบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย (๓) ภาคผนวก กล่าวถึงคณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์และรายนามผู้อุปถัมภ์ นอกจากนี้ ในส่วนหน้ายังได้เสนอบทพระธรรมเทศนา จำนวน ๑ กัณฑ์ เรื่อง “จิตอาสากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ไว้ด้วย
หมายเหตุ เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๙-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

Attachments

Close