สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

สูจิบัตร ประจำปี ๒๕๖๒

สูจิบัตร 2652

เลขisbn
ภาษา ไทย
พิมพ์ปี ๒๕๖๒
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๒๗๘ หน้า
ขนาด ๑๖ หน้ายก
ผู้แต่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒
บรรณาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : มีรายชื่อของนิสิต ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทั้งหมด
หมายเหตุ เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

Close