การจัดการความรู้ KM

การจัดการความรู้

wdt_ID ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ ดาวน์โหลดคู่มือ
1 คู่มือขั้นตอนและการสร้างห้องประชุม E-meeting นายศักดิ์รพี พันพา ดาวน์โหลดคู่มือ
2 คู่มือการจัดทำวารสารทางวิชาการให้เข้าสู่ TCI กลุ่ม ๑ นายสุชญา ศิริธัญภร ดาวน์โหลดคู่มือ
ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ
Close