การจัดการความรู้ KM

การจัดการความรู้

wdt_ID ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ ดาวน์โหลดคู่มือ
1 คู่มือขั้นตอนและการสร้างห้องประชุม E-meeting นายศักดิ์รพี พันพา ดาวน์โหลดคู่มือ
2 คู่มือการจัดทำวารสารทางวิชาการให้เข้าสู่ TCI กลุ่ม ๑ นายสุชญา ศิริธัญภร ดาวน์โหลดคู่มือ
3 แนวปฏิบัติ นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ นุชนภา รื่นอบเชย (ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา) ดาวน์โหลดคู่มือ
4 คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) อ.ว. ดาวน์โหลดคู่มือ
5 การแบ่งกลุ่มสาขาตามระบบของ ISCED 2013 - ดาวน์โหลดคู่มือ
6 คู่มือคิดภาระงานคณาจารย์ มจร กองวิชาการ มจร ดาวน์โหลดคู่มือ
ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ
Close