สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๓

 

เลข isbn
ภาษา ไทย-อังกฤษ
พิมพ์ปี ๒๕๕๓
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๔๗๖
ขนาด ๘ หน้ายก
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์  ประจำปี ๒๕๕๓
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์นวสาส์น การพิมพ์
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต  ประจำปี ๒๕๕๓ เล่มนี้  จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๓ ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ในระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤษภาคม

พ.ศ.๒๕๕๓ เนื้อหาในเล่ม แบ่งเป็น ๒ ภาค คือ (๑) ภาควิชาการ ภาษาไทย ตอนที่ ๑ ว่าด้วยเนื้อหาพระพุทธศาสนาและปรัชญา จำนวน ๑๘ เรื่อง ตอนที่ ๒ ว่าด้วยเนื้อหาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๗ เรื่อง (๒) ภาควิชาการ ภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ เรื่อง ซึ่งทั้ง ๒ ภาคดังกล่าวนั้น เป็นบทความทางวิชาการของคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ เนื่องในโอกาสงานพิธีประสาทปริญญา ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ในระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓

Attachments

Close