สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๖

 

เลข isbn
ภาษา ไทย
พิมพ์ปี ๒๕๕๖
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๕๘๔
ขนาด ๘ หน้ายก
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์  ประจำปี ๒๕๕๖
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต  ประจำปี ๒๕๕๖ นี้  จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๖

มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๒ ภาค คือ  (๑)ภาควิชาการ/ภาษาไทย มี ๒ ตอน ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา  ตอน ๒ พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  (๒) ภาควิชาการ/ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๖

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Attachments

Close