สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

สูจิบัตร ประจำปี ๒๕๖๓

 

เลข isbn
ภาษา ไทย
พิมพ์ปี ธันวาคม ๒๕๖๓
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๒๗๐
ขนาด ๑๖ หน้ายก
ที่ปรึกษา พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.

บรรณาธิการ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ผู้ออกแบบปก นายศักดิ์รพี พันพา
ผู้จัดรูปแบบ นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ
ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์  ประจำปี ๒๕๖๓
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : สูจิบัตร  ประจำปี ๒๕๖๓ นี้  จัดพิมพ์ขึ้น  ในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓ เนื้อหาแบ่งเป็น ๓ ตอน คือ ตอนที่ ๑  ประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์ เข็มสัญลักษณ์ สี ดอกไม้ สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์บัณฑิต วิสัยทัศน์ กำหนดการ โอวาท และคำถวายรายงาน  ตอนที่ ๒ กล่าวถึงผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และระดับพุทธศาสตรบัณฑิต รวมถึงสถิติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓  และรายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓ ตอนที่ ๓ กล่าวถึงประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓ และรายชื่อเจ้าภาพอุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓
หมายเหตุ เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่   ๙ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

 

Close