สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

สูจิบัตร ประจำปี ๒๕๖๑

 

เลข isbn
ภาษา ไทย
พิมพ์ปี พฤษภาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๒๙๐
ขนาด ๑๖ หน้ายก
ที่ปรึกษา พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.

บรรณาธิการ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
ผู้ออกแบบปก นายศักดิ์รพี พันพา
ผู้จัดรูปแบบ พระมหาธิติ อนุภทฺโท  นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ
ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์  ประจำปี ๒๕๖๑
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : สูจิบัตร  ประจำปี ๒๕๖๑ นี้  จัดพิมพ์ขึ้น  ในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑ เนื้อหาแบ่งเป็น ๓ ตอน คือ ตอนที่ ๑  ประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์ เข็มสัญลักษณ์ สี ดอกไม้ สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์บัณฑิต วิสัยทัศน์ กำหนดการ พระโอวาท และคำถวายรายงาน กรรมสภามหาวิทยาลัย ภาพตัวอย่างครุย  ตอนที่ ๒ กล่าวถึงผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นทีี่ ๑๔ ระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๘ และระดับพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓ รวมถึงสถิติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ และรายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๑ ตอนที่ ๓ กล่าวถึงประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑ และรายชื่อเจ้าภาพอุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑
หมายเหตุ เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่    ๑๐ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

Close