สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

สูจิบัตร ปี2564

 

เลข isbn
ภาษา ไทย-อังกฤษ
พิมพ์ปี ธันวาคม ๒๕๖๔
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๒๕๖ หน้า
ขนาด ๑๖ หน้ายก
ที่ปรึกษา พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

พระสุวรรเมธาภรณ์, ผศ.

บรรณาธิการ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ผู้ออกแบบปก นายศักดิ์รพี พันพา
ผู้จัดรูปแบบ นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ
ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์  ประจำปี ๒๕๖๔
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : สูจิบัตร  ประจำปี ๒๕๖๔ นี้  จัดพิมพ์ขึ้น  ในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔ เนื้อหาแบ่งเป็น ๓ ตอน คือ ตอนที่ ๑  ประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์ เข็มสัญลักษณ์ สี ดอกไม้ สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์บัณฑิต วิสัยทัศน์ กำหนดการ โอวาท และคำถวายรายงาน  ตอนที่ ๒ กล่าวถึงผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และระดับพุทธศาสตรบัณฑิต รวมถึงสถิติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔  และรายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๔ ตอนที่ ๓ กล่าวถึงประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔ และรายชื่อเจ้าภาพอุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔
หมายเหตุ เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่   ๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

 

Close