สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือวิชาการ

เอกสารงานปฐมนิเทศคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ

เอกสารงานปฐมนิเทศคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ

00รายการเอกสารที่แจก2565

01-มาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่

02-1-กฎกระทรวง-การจัดการศึกษา-2565

02-2-กฎกระทรวง-มาตรฐานหลักสูตร-2565

02-3-กฎกระทรวง-ตำแหน่งทางวิชาการ-2565

02-4-กฎกระทรวง-อื่นๆ-2565

02-5-กฎกระทรวง-มาตรฐานคุณวุฒิ-2565

03-คู่มือตัวชี้วัด 5 กลุ่ม ปกใหม่ล่าสุด

04-คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์-มจร (5)

05-ประกาศ ก.พ.อ. ผศ. รศ. ศ. ๒๕๖๔

06-การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-65(คู่มือ)1

08-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย (บรรยาย มจร)(รศ.ดร.สุรพล)

ลิงค์ดาวน์โหลด https://view-awesome-table.com/-N4R2dY_XwQc8g6yhTyb/view

Close